Автоматично погасяване на задължения

27.02.2022

Като притежател на кредитна карта Diners Club, Вие имате възможност автоматично да погасявате:

  • цялата дължима сума по кредитна карта тип "charge, посочена във Вашето извлечение;

  • цялата дължима сума или минималната погасителна вноска по кредитна карта тип "револвираща, посочена във Вашето месечно извлечение.

Дължимата за погасяване сума по кредитна карта, посочена във Вашето месечно извлечение, може да се удържа автоматично от Ваша сметка или от сметка на друго лице във Fibank (Ваш близък или роднина, с негово съгласие).

Предимствата за Вас:

  • бърза процедура - достатъчно е еднократно да попълните и подадете платежно нареждане, след което всяко плащане се извършва без да е необходимо да посещавате банката;

  • удобство - не е необходимо Вие да се грижите за покриване на своите задължения – Първа инвестиционна банка ще ги следи и погасява вместо Вас;

  • гъвкавост - можете да наредите своите плащания от сметката, по която получавате заплатата си – разплащателна или картова – или от друга сметка, която имате в ПИБ. Вашите задължения могат да бъдат погасявани и от друго лице, което има сметка в ПИБ. Същевременно Вие също можете да превеждате дължимите суми на друг картодържател.


За ползване на услугата "Автоматично погасяване на задълженията" е необходимо:

  • имате разплащателна сметка в лева или сметка в лева към дебитна карта в Първа инвестиционна банка;

  • да попълните "Нареждане за погасяване на задължения по кредитна карта Дайнърс клуб" по образец на Първа инвестиционна банка и да го подадете в клон на банката.


Такси:

Такса за регистрация2,00 лв.